Blog

Nastolatek pracuje – co z umową?

Wakacje są okresem podejmowania przez młode osoby tymczasowego zatrudnienia, którego celem jest uzyskanie przez nich środków na bieżące wydatki jak również zdobycie doświadczenia, nie tylko zawodowego. Jeśli chodzi o stronę prawną tego zjawiska, warto zapoznać się z zasadami zawierania umów z nieletnimi – są one specyficzne z racji tego, że osoby poniżej 18 r.ż. wg prawa są osobami nie posiadającymi pełnej zdolności do czynności prawnych.

Zasady zawierania umów z młodocianymi

Młodociany w myśl prawa to osoba, która ukończyła 16 lat, lecz nie osiągnęła jeszcze pełnoletności. Istnieje możliwość zawarcia umowy o pracę z taką osobą po spełnieniu przez nią kilku warunków opisanych szczegółowo w Kodeksie Pracy. Młody pracownik powinien mieć zatem świadectwo ukończenia gimnazjum, a także zaświadczenie od lekarza, które stwierdza brak przeciwwskazań do podjęcia danej pracy. Przy podpisywaniu umowy nie jest konieczna zgoda rodziców – jest ona potrzeba jedynie w przypadku osób poniżej 16 r.ż. Zatrudnienie młodocianego odbywa się w głównej mierze w celu przygotowania go do zawodu. Istnieje jednak możliwość podjęcia przezeń pracy w celach zarobkowych – praca ta musi być jednak lekka, niezagrażająca życiu ani zdrowiu. Najczęściej młodociani zatrudniani są w charakterze pomocy przy drobnych pracach biurowych, przy porządkowaniu i segregowaniu dokumentów czy też zbieraniu owoców.

Na jakich warunkach może pracować młodociany?

Pracodawca zatrudniający młodocianego powinien zadbać o odpowiednie dla niego warunki pracy. Czas pracy takiej osoby nie powinien przekraczać ośmiu godzin dziennie z półgodzinnym czasem przerwy, która wlicza się do czasu pracy. Prawo do urlopu młodociany osiąga po przepracowaniu 6 miesięcy – wówczas przysługuje mu 12 dni, a w przypadku, gdy przepracuje rok – 26 dni. Przepisy Kodeksu Pracy wskazują również na obowiązek zapewnienia opieki i pomocy młodocianym, jednak nie precyzują na czym by to miało polegać. Jeśli chodzi o wynagrodzenie – zasady dotyczące ustalania jego wysokości oraz wypłacania są takie same jak w przypadku pracowników pełnoletnich. Podobnie rzecz się ma w przypadku zwolnień chorobowych oraz wypłacania świadczeń z tego tytułu.