Blog

Allegro pod lupą

Handel w Internecie jest prężnie rozwijającą się sferą, generującą rokrocznie ogromne zyski dla prowadzących transakcje w wirtualnej przestrzeni. Wyniki badań Milward Brown pokazują, iż Allegro było w 2014 roku jednym z najczęściej odwiedzanych portali, a jego działalność wiąże się z obrotem 10 mld złotych w skali roku. W związku z tym na myśl nasuwa się kilka pytań związanych z rozliczaniem transakcji z fiskusem. Kto i kiedy musi się rozliczyć z działalności na Allegro? Jakie są konsekwencje braku rozliczenia?

Sprzedaż w sieci – kiedy rozliczać?

Sprzedaż w sieci można podzielić na dokonywaną prywatnie oraz prowadzoną przez firmy. W przypadku tej pierwszej, towar sprzedawany przed upływem 6 miesięcy od jego nabycia podlega podatkowi dochodowemu, co pociąga za sobą konieczność rozliczenia z Urzędem Skarbowym. Po upływie ww. okresu sprzedawana rzecz uznawana jest za „używaną”, w związku z czym w świetle przepisów transakcja sprzedaży nie podlega opodatkowaniu. Jeśli chodzi o sprzedających za pośrednictwem swojej firmy, są oni zobowiązani do płacenia podatku z racji tego, że ich działalność ma charakter działalności gospodarczej. Przychód uzyskany ze sprzedaży na Allegro zostanie wówczas rozliczony w ramach prowadzenia działalności, a wysokość podatku uzależniona będzie od przyjętej przez przedsiębiorstwo formy opodatkowania.

A co z kupującymi?

Obowiązek zapłacenia podatku ciąży nie tylko na sprzedawcach, ale również na niektórych kupujących. Rozliczenie z Fiskusem dotyczy tych, którzy nabyli w sieci przedmiot o wartości powyżej 1000 złotych , a żadna ze stron transakcji nie była podatnikiem VAT. W takiej sytuacji kupujący powinien w przeciągu 14 dni złożyć do Urzędu Skarbowego stosowną deklarację oraz zapłacić podatek w wysokości 2% ceny zakupionego towaru.

Kary za brak rozliczenia

Urzędy Skarbowe prowadzą wnikliwe kontrole działalności handlowej realizowanej w sieci. W przypadku wykrycia uchybień w regulowaniu podatków, Fiskus pociąga do odpowiedzialności z tytułu popełnienia przestępstwa karno-skarbowego. W ramach postępowania podatkowego, nieuczciwy podatnik może zostać obciążony karą grzywny, a w niektórych przypadkach nawet karą pozbawienia wolności.

Opracowała Edyta Grubek